少儿国学经典动画片,三字经幼儿早教

幼儿早教课程之少儿国学经典动画片——三字经幼儿早教介绍:

《三字经》的内容取材广泛,有中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,非常适合用来作为儿童的传统启蒙、幼儿早教教材。

少儿国学经典动画片系列-三字经幼儿早教, 孩子们通过学习《三字经》不仅能了解常识、国学知识和历史故事,还能从中领悟做人的道理。

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 , 性 本 善.

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 , 习 相 远.

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 , 性 乃 迁.

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 , 贵 以 专.

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处.

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 , 断 机 杼.

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 , 有 义 方.

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 , 名 俱 扬.

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 , 父 之 过.

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 , 师 之 惰.

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜.

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 , 老 何 为.

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 , 不 成 器.

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 , 不 知 义.

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 , 方 少 时.

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 , 习 礼 仪.

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 , 能 温 席.

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 , 所 当 执.

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 , 能 让 梨.

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知.

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 , 次 见 闻.

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 , 识 某 文.

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 , 十 而 百.

bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 , 千 而 万.

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 , 天 地 人.

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 , 日 月 星.

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 , 君 臣 义.

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 , 夫 妇 顺.

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬.

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 , 运 不 穷.

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 , 曰 西 东.

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 , 应 乎 中.

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土.

cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 , 本 乎 数.

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 , 礼 智 信.

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 , 不 容 紊.

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷.

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 , 人 所 食.

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕.

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 , 人 所 饲.

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧.

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 , 七 情 具.

páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 , 木 石 金.

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹, 乃 八 音.

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 , 父 而 身.

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 , 子 而 孙.

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 , 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 , 人 之 伦.

fù zǐ ēn fū fù cóng

父 子 恩 , 夫 妇 从.

xiōng zé yǒu dì zé gōng

兄 则 友 , 弟 则 恭.

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

长 幼 序 , 友 与 朋.

jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 , 臣 则 忠.

cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 , 人 所 同.

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 , 须 讲 究.

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 , 明 句 读.

wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 , 必 有 初.

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 , 至 四 书.

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 , 二 十 篇.

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言.

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止.

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 , 说 仁 义.

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 , 子 思 笔.

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易.

大 小 戴 , 注 礼 记.

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 , 礼 乐 备.

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 , 曰 雅 颂.

hào sì shī dāng fěng yǒng

号 四 诗 , 当 讽 咏.

shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 , 春 秋 作.

yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 , 别 善 恶.

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 , 有 公 羊.

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 谷 梁.

jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 , 方 读 子.

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 , 记 其 事.

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

五 子 者 有 荀 扬.

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄.

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 , 读 诸 史.

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始.

zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 , 至 黄 帝.

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 , 居 上 世.

táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 , 号 二 帝.

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 , 称 盛 世.

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

夏 有 禹 , 商 有 汤.

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 , 称 三 王.

xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 , 家 天 下.

sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 , 迁 夏 社.

tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 , 国 号 商.

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 , 至 纣 亡.

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 , 始 诛 纣.

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久.

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 , 王 纲 坠.

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 , 尚 游 说.

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 , 终 战 国.

wǔ bà qiáng qī xióng chū

五 霸 强 , 七 雄 出.

yíng qín shì shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 , 始 兼 并.

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 , 楚 汉 争.

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 , 汉 业 建.

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 , 王 莽 篡.

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 , 为 东 汉.

sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 , 终 于 献.

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎.

hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋.

song qí jì liáng chén chéng

宋 齐 继 , 梁 陈 承.

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 , 都 金 陵.

běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 , 分 东 西.

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 , 与 高 齐.

dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 , 一 土 宇.

bú zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 , 失 统 绪.

táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 , 起 义 师.

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 , 创 国 基.

èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 , 三 百 载.

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 , 国 乃 改.

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周.

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 , 皆 有 由.

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 , 受 周 禅.

shí bā chuán nán běi hùn

十 八 传 , 南 北 混.

liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 , 帝 号 纷.

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 , 宋 犹 存.

zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪

zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 歇.

yǒu sòng shì yì tong miè

有 宋 世 , 一 同 灭.

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 , 兼 戎 狄.

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师.

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀.

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 , 永 乐 嗣.

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝.

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 , 膺 景 命.

jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 , 克 大 定.

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 , 乃 大 同.

shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 , 清 祚 终.

dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 , 考 实 录.

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 , 若 亲 目.

kǒu ér song xīn ér wéi

口 而 诵 , 心 而 维.

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 , 夕 于 斯.

xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 , 师 项 橐.

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 , 尚 勤 学.

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 , 读 鲁 论.

bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 , 学 且 勤.

pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简.

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 , 且 知 勉.

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股.

bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 , 自 勤 苦.

rú náng yíng rú yìng xuě

如 囊 萤 , 如 映 雪.

jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 , 学 不 辍.

rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 , 如 挂 角.

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 , 犹 苦 卓.

sū lǎo quán èr shí qī

苏 老 泉 , 二 十 七.

shǐ fā fèn dú shū jí

始 发 奋 , 读 书 籍.

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

彼 既 老 , 犹 悔 迟.

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

尔 小 生 , 宜 早 思.

ruò liáng hào bā shí èr

若 梁 灏 , 八 十 二.

duì dà tíng kuí duō shì

对 大 廷 , 魁 多 士.

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 , 众 称 异.

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

尔 小 生 , 宜 立 志.

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 , 能 咏 诗.

mì qī suì néng fù qí

泌 七 岁 , 能 赋 棋.

bǐ yǐng wù rén chēng qí

彼 颖 悟 , 人 称 奇.

ěr yòu xué dāng xiào zhī

尔 幼 学 , 当 效 之.

cài wén jī néng biàn qín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴.

xiè dào yùn néng yǒng yín

谢 道 韫 , 能 咏 吟.

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

彼 女 子 , 且 聪 敏.

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

尔 男 子 , 当 自 警.

táng liú yàn fāng qī suì

唐 刘 晏 , 方 七 岁.

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

举 神 童 , 作 正 字.

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

彼 虽 幼 , 身 已 仕.

ěr yòu xué miǎn ér zhì

尔 幼 学 , 勉 而 致.

yǒu wéi zhě yì ruò shì

有 为 者 , 亦 若 是.

quǎn shǒu yè jī sī chén

犬 守 夜 , 鸡 司 晨.

gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 , 曷 为 人.

cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜.

rén bù xué bù rú wù

人 不 学 , 不 如 物.

yòu ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 , 壮 而 行.

shàng zhì jūn xià zé mín

上 致 君 , 下 泽 民.

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 , 显 父 母.

guāng yú qián yù yú hòu

光 于 前 , 裕 于 后.

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

人 遗 子 , 金 满 赢.

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

我 教 子 , 惟 一 经.

qín yǒu gōng xì wú yì

勤 有 功 , 戏 无 益.

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力.

 

VIP免费

已有2人支付

温馨提示:
(1)资源来源于网络公开发表文件,所有资料仅供学习交流;
(2)资源为百度网盘链接分享,链接失效请联系管理员处理;
(3)学分仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买文件费用(1元=1学分);
(4)此非实物交易,具有可复制性,购买后不予退款,请考虑好再下单;
(5)如分享内容侵犯您的权益,请联系管理员处理;
(6)管理员联系方式:QQ/WX:7688616、Email:7688616@qq.com
 

发表评论